empty quarter workshop


New Now: Critical, Speculative and Fictional。Curated by HO Chiaowei, PENG Hsingkai, photographed by HUANG Shaojou。Taipei Art Direction & Design Assoc., Oct. 2020。

Exhibitors: Alice Wang, Cai-Hua Xie, Chia-Yin Wu, Chin-Lin Tu, Guan-Hao Zhu, Kuang-Yi Ku, Paul Gong, Pei-Ying Lin, Pin-Hsun Hsiung, Te-Chen Chuan Sun, Tsung-Shuian Hsieh, Ya-Ching Yang, Yi-Chun Lan, Yi-Ju Lin/ Organizer: TPadd assoc./ Curatorial Direction & Production: digital medicine lab, tuanco., oval-graphic/ Foreword: Huai-An Hsing/ Visual Design: Chung-Yi Yeh (graphic), Pin-Hsu Chiang (motion)/ Exhibition & Graphic Design: tuanco./ Exhibition Production: JKS Studio, uPrint/ PR & PM: Yun-Yu Chou/ Printing: Liu Ying Ming, Wei-Yang Print Plan Agent, Youngerprint Technology Co., Ltd/ Special thanks: sunsun museum